پاسخ به: money’s tight

#8370

معنی اصطلاح محاوره ای و عایمانه money’s tight به فارسی:

Money’s tight

در تنگنای اقتصادی هستیم، از نظر پولی در مضیغه هستم، وضع مالی ما خراب است (اوضاع پولی مون خرابه)، پول تو دست و بالمون نیست، وضع مون خرابه