پاسخ به: I’m a man of my word

#8371

معنی اصطلاح I’m a man of my word به فارسی:

I’m a man of my word

من روی حرف خود هستم (من روی حرفم هستم)، حرف من حرف است (حرفم حرفه)، قول من قول است (قولم قوله)