پاسخ به: From کاربرد

#8381
Sahar4568

استاد مخصوصا این جمله ” از پا آویزونش کن” مثلا میخوای گوسفند سلاخی کنی

آیا میشه از from اسنفاده کرد واسه ‘از’ در این جمله؟