پاسخ به: From کاربرد

#8384

در زیر گرامر و دستور زبان در مورد حرف اضافه from به شما توضیح داده می شود. به کاربرد حرف اضافه from دقت فرمایید.

کاربرد حرف اضافه from

1. نقطه شروع

ما برای نشان دادن زمان و نقطه زمانی شروع چیزی از from استفاده می کنیم.

مثال:

Tickets for the concert are on sale from Monday. (Cambridge)

ما برای نشان دادن سطح نقطه آغاز چیزها از from استفاده می کنیم.

مثال:

Prices start from £366 per week for a property that sleeps four, including a return ferry crossing. (Cambridge)

ما در مورد فاصله در رابطه با مکان دیگری از from استفاده می کنیم.

مثال:

My home is nearby and we are only ten minutes from the motorway.

2. خاستگاه

ما برای اشاره به یک مکان که کسی یا چیزی شروع می شود یا خاستگاه آن انجاست از from استفاده می کنیم.

مثال:

I come from Tehran.

ما از from برای صحبت از روشی که مواد یا مصالح را برای ساختن چیزی بکار می بریم، استفاده می کنیم.

مثال:

Brooms used to be made from twigs. (Cambridge)

3. from … to

ما از ساختار from … to برای محدوده و دامنه چیزهای مختلف استفاده می کنیم.

مثال:

The water flows from north to south.

ما از ساختار from … to برای یک تغییر در حالت کسی یا چیزی استفاده می کنیم:

مثال:

I have moved from Tehran to Karaj.

نکته پایانی:

برخی از افعال درون خود معنای from را دارند و نباید پس از آن افعال از from استفاده کرد.