پاسخ به: ترجمه و معنی اصطلاح That’s it

#839

معنی جمله انگلیسی پرکاربرد در محاوره و مکالمه روزمره That’s it یا That is it را می توان به فارسی « خودشه »، « همین » یا « همینه » ترجمه و معنی کرد:

Well, that’s it, we’re done – we can go home now.

خب، خودشه، کار ما تمام است. می توانیم به خانه برویم.