پاسخ به: From کاربرد

#8390

ببینید در مورد جملات بالا باید گفت هر دو جمله صحیح هستند. علت اینکه در جمله دوم from نیازی نیست در برخی مناطقی که این جمله را ترجیح می دهند معنای از را در داخل خود کلمه stop می بینند و نیازی به استفاده زائد از یا from بعد از آن نمی بینند.

1. Stop him from working (American English)

2. Stop him working (British English)