پاسخ به: این به نفع خودته به انگلیسی

#8395

برای بیان این به نفع خودته یا این به منفعت خودت است به انگلیسی می توان از معادل زیر استفاده کرد:

For one’s own good

به نفع خود

This is for your own good / It’s for your own good

این به نفع خودته، این به منفعت خودت است