پاسخ به: این بازی کامپیوتری

#8398

برای بیان این جمله به انگلیسی می توان جملات زیادی گفت. اما از معادل های زیر به ترتیب اهمیت می توانید استفاده کنید.

Which software is used for creating this computer game?

What kind of software is used to create this computer game?

در ضمن برای بیان «با» که به معنی به وسیله است گاهی می توان از with استفاده کرد بنا به شرایط جمله و نوع کلمات. اما در بیشتر مواقع از کلماتی که معنی به وسیله می دهند مانند by و through استفاده می شود.