پاسخ به: معادل مفت خور

#8408

برای معادل مفت خور به انگلیسی می توان معادل های زیادی را نام برد از جمله:

Freeloader

مفت خور، آدم مفت خور

Parasite

انگل، آدم انگل صفت