پاسخ به: معنی it beats me در محاوره

#8411

معنی اصطلاح it beats me در محاوره و مکالمه انگلیسی:

It beats me (Beats me)

نمی دانم (نمی دونم) (زمانی که از رفتار کسی یا یک موقعیت هیچ اطلاعی نداریم بیان می شود)

Beats me!

من چه بدانم (من چه بدونم)