پاسخ به: keep it under your hat

#8412

معنی اصطلاح keep it under your hat به فارسی:

Keep something under someone’s hat

چیزی را پیش خود نگه داشتن و فاش نکردن به صورت یک راز، رازداری کردن

Keep it under your hat

پیش خودت بماند (پیش خودت بمونه)، به کسی نگو