پاسخ به: معنی not a chance در مکالمه

#8414

معنی اصطلاح not a chance در مکالمه و محاوره انگلیسی:

Not a chance

امکان ندارد (امکان نداره)، هیچ شانسی وجود ندارد (هیچ شانسی وجود نداره)