پاسخ به: میفهمی چی می گم؟

#8424

برای بیان می فهمی چه می گویم (میفهمی چی میگم) به انگلیسی محاوره و عامیانه می توان از معادل های زیر استفاده کرد:

See what I mean? (Do you see what I mean?)

Understand what I mean? (Do you understand what I mean)

Did you get What I mean?