پاسخ به: منظور از who am I kidding چیست؟

#8426

معادل و معنی اصطلاح و پرسش who am I kidding به فارسی:

Who am I kidding?

در حال سر کار گذاشتن چه کسی هستم؟ (دارم کی رو گول می زنم؟، دارم کیو گول میزنم؟) (به این معنی که در حال گول زدن خودم هستم یا دارم خودم رو گول میزنم)