پاسخ به: ترجمه هیچ شکی درش نیست به انگلیسی چه می شود؟

#857

برای بیان گفتن « هیچ شکی در آن (این) نیست » یا به صورت محاوره ای « هیچ شکی درش نیست » معادل رایج و پر استفاده در انگلیسی عبارت و جمله زیر یکی از این معادل های خوب برای انتقال این مفهوم است:

(There’s) no doubt about it.