پاسخ به: خوشحالم از اینکه می بینم تون به انگلیسی

#859

برای بیان «خوشحالم از اینکه شما را می بینم»، «از آشنایی شما خوشحالم» و سایر عبارات و جملات مورد استفاده در برخورد اولیه و آشنایی با این مفهوم می توان جملات زیادی را به کار برد. از جمله:

Formal ( رسمی )

1) Pleased to meet you. (از ملاقات شما خوش وقت هستم)

2) Pleased to meet you too. (من هم از ملاقات شما خوش وقت هستم)

Formal and Informal ( رسمی و غیر رسمی و محاوره ای )

1) It’s very nice to meet you (از ملاقات شما خیلی خوشحالم)

2) Nice to meet you too. (از ملاقات شما خوشحالم)

3) Lovely to meet you. (از ملاقات شما لذت بردم)

4) It’s great connecting with you. (آشنایی با شما افتخار بزرگی بود)

5) I’ve heard great things about you. (تعاریف زیادی از شما شنیده ام)

6) Nice to see you. (از دیدن تون خوشحالم)

Formal ( رسمی )

1) It’s a pleasure to meet you. (دیدار یا ملاقاتشما باعث خوش وقتی است)

2) Pleasure to meet you too. (از دیدار و ملاقات شما خوش وقتم)