پاسخ به: تلفظ دقیق و تفاوت catastrophe و disaster

#861

هم کلمه Catastrophe و هم کلمه Disaster به معنی فاجعه هستند ولی در کمی تفاوت را می توان برای این دو قائل شد. معمولاً عمق فاجعه در  Catastrophe بیشتر از Disaster است.

برای بیان مفهوم و ممعنی بحران بهتر است از کلمه Crisis با تلفظ کرایسیس /kraɪsɪs/ استفاده شود.

Disaster /dɪzɑːstəʳ/ یا /dɪzæstəʳ/ (دیزَستِر)

Catastrophe /kətæstrəfi/ (کِتَسترِفی)

چند مثال:

From all points of view, war would be a catastrophe.

از تمام جوانب، جنگ می تواند یک فاجعه باشد.

It was the second air disaster in the region in less than two months.

این دومین فاجعه هوایی در این ناحیه در کمتر از دو ماه بود.

Natural disasters have obviously contributed to the continent’s economic crisis.

فجایع طبیعی آشکارا به بحران اقتصادی این قاره منجر شده است.