پاسخ به: معادل ضرب المثل Better late than never به فارسی

#864

ضرب المثل انگلیسی Better late than never به این معناست که انجام دیرتر کارها بهتر است از اینکه هرگز انجام نشود. معادل دقیق این ضرب المثل در زبان فارسی:

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.