پاسخ به: معنی bring it on در محاوره

#8675

معنی و معادل اصطلاح bring it on در مکالمه و محاوره روزمره انگلیسی به فارسی:

Bring it on

رو کن ببینیم من آماده ام، هر چی داری رو کن من آماده ام، هر چی در چنته داری رو کن من حاضرم باهاش مواجه شم