پاسخ به: بیان دو کار که در گذشته انجام می شد

#8686

در اینجا فقط یک جمله وجود دارد. برای بیان کارهای روزمره و روتین می بایست از زمان حال ساده استفاده کرد و نشانه‌ی کارهای روزمره و روتین در این جمله قید every day می باشد. پس:

I watch TV every day after school. (After school, I watch TV every day)