پاسخ به: Get out of hand

#8691

معنی اصطلاح Get out of hand به فارسی:

Get out of hand = Get out of control

از دست خارج شدن، از کنترل خارج شدن، از کنترل در آمدن، از دست در رفتن