پاسخ به: خانه جنوبی یا شمالی به انگلیسی

#8696

برای بیان خانه جنوبی یا خانه شمالی که در فارسی به معنی این است که خانه ای در قسمت شمالی خیابان یا در قسمت جنوبی خیابان قرار داد، می توان از عبارت های زیر در انگلیسی استفاده کرد:

Southern exposure

رو به جنوب، رو به آفتاب، دارای وضعیت رو به آفتاب یا جنوب (در فارسی خانه شمالی گفته می شود)

South-facing land (South facing land)

زمین شمالی، زمین رو به جنوب، زمین رو به آفتاب

مثال:

A room with a southern exposure.

اتاقی رو به آفتاب، اتاقی رو به جنوب