پاسخ به: معنی eat my dust

#8698

معنی اصطلاح eat my dust به فارسی:

Eat my dust

به گرد پام نمی رسی (معادل فارسی)

Eat someone’s dust

به معنی این است که دیگران را عقب یا پشت سر گذاشتن ویا جا گذاشتن

مثال:

They were quick to create new products and left other companies eating their dust. (Webster)

آنها در تولید محصولات جدید بسیار سریع بودند و دیگر شرکت ها را پشت سر گذاشتند یا جا گذاشتند.