پاسخ به: چی تو سرته؟ چی تو فکرته؟

#8700

معادل اصطلاح چی تو سرته؟ چی تو فکرته؟ به انگلیسی:

What do you have in mind?

چه چیزی در ذهنت می گذرد؟ (چی تو سرته؟ چی تو فکرته؟)