پاسخ به: مجبورم نکن التماس کنم

#8703

برای بیان جمله «مجبورم نکن التماس کنم» (من را مجبور نکن تا التماس کنم) به انگلیسی می توان از معادل زیر استفاده کرد:

Don’t make me beg

مجبورم نکن التماس کنم» (من را مجبور نکن تا التماس کنم)