پاسخ به: معنی The best of both worlds

#8704

معنی اصطلاح انگلیسی The best of both worlds به فارسی در جمله به کار برده می شود:

The best of both worlds

مزیت هر دو طرف، فایده هر دو چیز در یک زمان، بهترین های دو چیز

مثال:

She works in the city and lives in the country, so she gets the best of both worlds.

او در هر کار می کند و در حومه شهر زندگی می کند، به این ترتیب، مزیت هر دو را به دست می آورد.