پاسخ به: گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی به انگلیسی

#871

معادل دقیق گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی به انگلیسی به شکل زیر خواهد بود:

Climate change : تغییرات آب و هوایی

Global warming : گرمایش جهانی

مثال:

Global warming is the long-term rise in the average temperature of the Earth’s climate system.

گرمایش جهانی، افزایش بلند مدت در میانگین دمای سیستم آب و هوایی زمین است.