پاسخ به: معنی اصطلاح Pull yourself together

#8711

معنی اصطلاح Pull yourself together به فارسی:

Pull yourself together

خودت را جمع و جور کن (خودت رو جمع و جور کن) (یعنی بر احساسات فائق آمدن و آرام گرفتن برای انجام درست کار دیگری)

مثال:

Just pull yourself together. There’s no point crying about it. (Cambridge)

فقط خودت رو جمع و جور کن. هیچ موردی وجود نداره که بخوای گریه کنی.

You’ve got to pull yourself together and find a job. (Oxford)

باید خودت رو جمع و جور کنی و یک کار پیدا کنی.