پاسخ به: معنی Splinter

#8716

Splinters در اینجا به معنی خرده های چوب یا تکه های چوب است.

ترجمه جمله انگلیسی فوق به فارسی:

Splinters showered across the floor as the head of a red-bladed axe
bit through the door.

  • پس از اصابت تیغه‌ی تبر به در، خرده های چوب مثل باران روی زمین ریختند.
  • ترجمه نزدیک به تحت اللفظی: در لحظه ای که سر تبر تیغه قرمز در را شکافت، خرده های چوب همه جای زمین پخش شدند.