پاسخ به: معادل خوب برای مصیبت و بلا به انگلیسی

#873

کلمه مناسبی که برای بیان معنی مصیبت یا بلا در انگلیسی می توان به کار برد، کلمه Calamity است. معنی دقیقی برای بیان مصیبت دارد.

Calamity /kə’læməti/ (کِلَمِتی) : مصیبت ، بلا

The calamity of war : مصیبت یا بلای جنگ