پاسخ به: همه چیز بین ما تموم شده

#8736

برای بیان جمله همه چیز بین ما تمام شده است (همه چیز بین ما تموم شده) به انگلیسی می توان از جمله محاوره ای و عامیانه زیر استفاده کرد:

It’s over between us.

همه چیز بین ما تمام شده است (همه چیز بین ما تموم شده)