پاسخ به: معنی take my word for it در فیلم

#8737

معنی اصطلاح محاوره ای و عامیانه انگلیسی take my word for it به فارسی:

Take my word for it

رو حرفم حساب کن، حرفم رو بپذیر، در مورد چیزی که میگم مطمئن باش

مثال:

If you buy this car, you’ll be in a great trouble. Take my word for it.

اگر این خودرو را بخری، در دردسر بزرگی خواهی افتاد. روی حرف من حساب کن.