پاسخ به: به امتحانش می ارزه

#8748

برای بیان معادل به امتحانش می ارزه یا به امتحانش می ارزد به انگلیسی می توان از معادل های انگلیسی زیر استفاده کرد:

It’s worth a shot.

به امتحانش می ارزه (به امتحانش می ارزد)

It’s worth trying.

به امتحانش می ارزه (به امتحانش می ارزد)، ارزش امتحان کردن را دارد (ارزش امتحان کردنش رو داره)