پاسخ به: تلفظ درست کلمه schedule

#8753

تلفظ آمریکایی و تلفظ بریتانیایی کلمه انگلیسی Schedule همراه با نمایش تلفظ فارسی:

تلفظ انگلیسی بریتانیایی

Schedule /’ʃedʒu:l/ (شِجول)

تلفظ انگلیسی آمریکایی

schedule /’skejül , ‘skejəl/ (اسکِجول یا اسکِجل)