پاسخ به: کلمه Mentor در فارسی به چه معناست؟

#877

کلمه Mentor از زبان و فرهنگی یونانی گرفته شده است. در اساطیر یونانی، منتور دوست و مشاور اودیسیوس و همچنین آموزگار پسرس بود.

شاید معادل خیلی دقیق برای معنی این کلمه در فارسی پیدا نشود ولی Mentor به معنای مشاور و راهنمای وفادار و صمیمی است. بعد از مشاور و راهنما یا مشاور معتمد می توان معانی دیگر همچون مرشد، مربی، آموزگار، ناصح و … را برای معنی این کلمه مثال زد.

Mentor /mɛntər/ یا /mɛnˌtɔr/ (تلفظ: مِنتور یا مِنتِر)

1. راهنما و مشاور 2. راهنمایی کردن، تعلیم دادن

چند مثال:

Another older pastor who became a mentor offered some advice.

کشیش مسن تری که یک مشاور و مرشد شده بود، چند نصیحت را بیان کرد.

Find a mentor to train under and be prepared to work.

یک مشاور و راهنما (مربی) برای تعلیم تحت نظر او و آماده شدن برای کار پیدا کنید.