پاسخ به: یادت بمونه به انگلیسی

#8785

برای بیان یادت بمونه می توان از معادل های انگلیسی زیر استفاده کرد:

Remember that (Remember it)

یادت بماند (یادت بمونه)، به یاد داشته باش

Don’t forget

فراموش نکن

Keep that in mind (Keep it in mind)

در خاطرت نکه دار (تو ذهنت نگه دار)، به خاطر بسپار