پاسخ به: معنی give me a boost چیه؟

#8795

معنی عبارت انگلیسی give me a boost به فارسی:

give someone a boost (up)

کسی را بلند کند تا اینکه ان شخص بتواند به جایی بالاتر دسترسی پیدا کند

give me a boost

یه کمکی کن برم بالا، کمک کن بالاتر بروم، یه کمکی کن برم بالاتر