پاسخ به: معنی live and let live

#8811

معادل و معنی اصطلاح live and let live به فارسی که حتی می توان آن را به عنوان یک ضرب المثل در انگلیسی در نظر گرفت:

Live and let live

تو زندگی خود را بکن و بگذار دیگران نیز زندگی خود را بکنند، تو زندگی‌ات بکن بگذار دیگران هم زندگی‌شان را بکنند(تو زندگیت رو بکن بذار دیگران هم زندگیشون رو بکنن)، سرت به کار خودت باشد (سرت تو کار خودت باشه)