پاسخ به: اصطلاحات و جملات کاربردی برای تلفن و مکالمه

#8815

بله، حتماً. اصطلاحات و جملات کاربردی و رایج برای تلفن و مکالمه تلفنی به انگلیسی همراه با معنی و معادل فارسی:

hang on

گوشی دستت، گوشی دستت باشد (گوشی دستت باشه)، گوشی را نگه دار

pick up the phone

گوشی را بردار (گوشی رو بردار)، تلفن را جواب بده (گوشی را برداشتن، تلفن را جواب دادن)

She’s not picking up

گوشی را بر نمی دارد (گوشی رو بر نمی داره)، تلفن را جواب نمی دهد (تلفن رو جواب نمی ده)

Put someone on the phone

گوشی را به کسی دادن، گوشی تلفن را به کسی دادن

Put your dad on the phone

گوشی را به پدرت بده (گوشی رو بده به بابات)

Call someone

با کسی تماس گرفتن، به کسی زنگ زدن

Call someone back

دوباره با کسی تماس گرفتن

The phone is ringing.

تلفن در حال زنگ زدن است (تلفن داره زنگ می زنه)