پاسخ به: no time like the present

#8821

معنی جمله no time like the present به فارسی:

No time like the present = There’s no time like the present

هیچ زمانی مثل الان نیست، الان بهترین زمان هست (الان بهترین زمانه)، الان بهترین موقعیته، الان بهترین فرصته