پاسخ به: بیان دو کار که در گذشته انجام می شد

#8825

خواهش می کنم. برای کارهایی که در گذشته عادت به انجام آنها داشتید می توانید از ساختار گرامری Used to نیز استفاده نمایید. به عنوان مثال:

I used to watch TV after I got home from school.