پاسخ به: معنی و معادل رژه به انگلیسی چیست؟

#885

یک معادل و معنی برای رژه  و راهپیمایی در انگلیسی کلمه Parade با تلفظ (پَرِید) /pəreɪd/ است. Parade در فعل به معنای رژه رفتن و راهپیمایی کردن هم است.

توجه: Parade بیشتر برای نمایش است و به پیشروی نظامی گفته نمی شود.

مثال:

Morning parade was in progress on the parade ground.

رژه صبحگاهی در محوطه رژه در حال برگزاری بود.

معادل و معنی دیگر که بیشتر به طور اختصاصی به رژه نظامی اطلاق می شود کلمه March با تلفظ مارچ /mɑː:rtʃ/ است. مارچ به معنی رژه نظامی و رژه نظامی رفتن (نوعی راه رفتن رسمی و گاهی محکم و سریع) است. همچنین به موسیقی نظامی یا مارش هم اطلاق می شود. البته به ماه میلادی مارس هم گفته می شود.

توجه: March بیشتر به پیشروی نظامی، حرکت نظامی و نظامی وار رفتن اطلاق می شود و کمتر جنبه نمایشی دارد.

مثال:

After a short march, the column entered the village.

پس از یک پیشروی نظامی کوتاه، ستون وارد روستا شد.

He marched into the kitchen without knocking.

او بدون در زدن، وارد آشپزخانه شد.