پاسخ به: have much of a ring to it

#8851

معنی عبارت و اصطلاح have a ring to it به فارسی:

Have a ring to it

بهش آمدن، مناسب حالش بودن، لایقش بودن

8th doesn’t even have a ring to it.

هشتمی حتی بهش هم نمیاد.

مثال:

He had a record for robbery, so we named him Ronnie Ram Raider. It definitely (have) a ring to it. (Urban dictionary)

برای سرقت رکورد داره، واسه همین اسمش رو رونی رم ریدر گذاشتیم. قطعاً بهش هم میاد.