پاسخ به: روزهای هفته به انگلیسی و تلفظ آنها

#888

باید توجه داشت که روزهای هفته در انگلیسی از روز دوشنبه آغاز می شوند. به عبارت دیگر، دوشنبه اولین روز و روز آغازین هفته است و روزهای شنبه و یکشنبه مهادل روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران روزهای تعطیل آخر هفته محسوب می شوند.

روزهای هفته در انگلیسی همراه با تلفظ کلمات:

Monday /ˈmʌndeɪ/ /ˈmʌndi/ (ماندِی در برخی اوقات ماندی)

Tuesday /ˈtuzdeɪ/ /ˈtjuzdi/ (توزدِی در برخی اوقات تیوزدی)

Wednesday ˈ/wɛnzdeɪ/ /ˈwɛnzdi/ (وِنزدِی در برخی اوقات وِنزدی)

Thursday ˈ/θɜrzdeɪ/ /θɜrzdi/ (ثِرزدِی در برخی اوقات ثِرزدی)

Friday /ˈfraɪdeɪ/ ˈ/fraɪdi/ (فرایدِی در برخی اوقات فرایدی)

Saturday /ˈsætərˌdeɪ/ /sætərˌdi/ (سَتِردِی در برخی اوقات سَتِردی)

Sunday /ˈsʌndeɪ/ /sʌndi/ (ساندِی در برخی اوقات ساندی)

حروف اختصاری برای روزهای هفته:

Mon. (دوشنبه)

Tue. (سه شنبه)

Wed. (چهارشنبه)

Thu. (پنجشنبه)

Fri. (جمعه)

Sat. (شنبه)

Sun. (یکشنبه)