پاسخ به: I have a bone to pick with you

#8883

معنی جمله I have a bone to pick with you و معنی اصطلاح have a bone to pick with someone به فارسی:

Have a bone to pick with someone

دلخور بودن از کسی، دلخوری داشتن از کسی، گله داشتن از کسی (غیر رسمی)

I have a bone to pick with you.

یه گله ای ازت دارم، ازت دلخورم