پاسخ به: قهر کردن به انگلیسی چی میشه؟

#891

فعل قهر کردن در فرهنگ ما ایرانی ها معنی خاص و متفاوتی را بیان می کند که احتمالاً در انگلیسی چنین کلمه ای به صورت مستقل به دلیل تفاوت فرهنگی و نبود چنین رفتار خاصی تعریف نشده است. در فرهنگ ما قهر به حالتی گفته می شود که بین دوستان و آشنایان اتفاق بیوفتد و هیچ وقت به معنای دشمنی و کینه ورزی نیست و در عین حفظ نسبت فقط بی محلی و سکوت اختیار می شود به نشانه‌ی اختلال در دوستی و صمیمیت و معمولاً هدف فقط رسیدن به یک عذرخواهی از طرف مقابل است. شاید بتوان گفت گونه ای از ترک رابطه بدون انکار آن.

اما در عین حال در  زبان انگلیسی معادل هایی نزدیک می توان برای بیان چنین حالتی پیدا کرد:

معادل 1:

Silent treatment : سکوت درمانی، اختیار سکوت

Give someone the silent treatment : سکوت درمانی کردن، سکوت اختیار کردن (اغلب برای اعمال نوعی تنبیه یا مجازات)

مثال:

Some put people against the wall, some give players the silent treatment.

برخی، افراد را روبروی دیوار می گذارند و برخی هم در برابر بازیکنان سکوت اختیار می کنند (سکوت درمانی می کنند)

He gives me the silent treatment for days, sometimes months at a time.

او در برابر من، روزها و گاهی اوقات ماه ها سکوت اختیار می کند.

معادل 2

Ignore : بی توجهی یا بی اعتنایی کردن

از این کلمه بیشتر در موقعیت های دیگری استفاده می شود.

مثال:

You just have to ignore it and play the game.

باید نادیده بگیری و به بازی ادامه بدهی.

معادل 3

Break up with someone : به هم زدن با کسی

این فعل در رابطه دوستی استفاده می شود و به معنی قطع کامل رابطه است.

مثال:

My girlfriend broke up with me.

دوست دختر من با من به هم زد. (قطع رابطه کرد)