پاسخ به: معادل کاری از دستم بر نمیاد

#8915

معادل اصطلاح فارسی کاری از دستم بر نمیاد به انگلیسی:

I can’t do anything.

کاری از دستم بر نمیاد

My hands are tied.

دستام بسته است (بنا به دلایلی نمی تونم کاری بکنم)