پاسخ به: برای چه سمتی درخواست داده اید

#8918

برای بیان جمله برای چه سمتی درخواست داده اید به انگلیسی می توان از جمله زیر استفاده کرد:

What position have you applied for?

برای چه سمتی درخواست داده اید؟