پاسخ به: معنی عبارت damn straight

#8920

معنی عبارت محاوره ای و کاملاً غیر رسمی و غیر مودبانه damn straight به فارسی:

Damn straight

کاملاً درسته (عامیانه و خارج از ادب)