پاسخ به: تفنگ خود را زمین بگذار

#8929

جمله اسلحه یا تفنگ خود را زمین بگذار به انگلیسی:

Put the gun down (Put your gun down)

تفنگ خود را زمین بگذار (تفنگت رو بنداز زمین یا بذار روی زمین)